Skip links

Algemene leveringsvoorwaarden

Downloaden in pdf

Algemene leveringsvoorwaarden Blue Wave Consulting Company

 1. Toepasselijkheid

  1.1 De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst ter zake van door Blue Wave Consulting Company uit te brengen adviezen of te verrichten diensten, voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken in onderlinge overeenstemming tussen Blue Wave Consulting Company en de opdrachtgever.
  1.2 Alle artikelen zijn van toepassing. Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreiding van (delen van) deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

  2.1 Een aanbieding of prijsopgave van het Blue Wave Consulting Company dient te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële opdrachtgevers tot het uitbrengen van een opdracht.
  2.2 Aanbiedingen van Blue Wave Consulting Company zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 60 dagen.
  2.3 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door Blue Wave Consulting Company van een opdracht van de opdrachtgever of door uitvoering van de overeengekomen opdracht door Blue Wave Consulting Company.
  2.4 Het voorwerp van de overeenkomst wordt bepaald door de in de schriftelijke aanbieding opgenomen omschrijving van de werkzaamheden. Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreiding van de overeenkomst zijn slechts bindend nadat dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
  2.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande overeenkomst wenst te wijzigen, dan zal, behoudens het hiervoor geregelde, dit alleen kunnen indien Blue Wave Consulting Company deze wijzigingen aanvaardt en de opdrachtgever de daarvoor verschuldigde kosten vergoedt.

 3. Uitvoering van de overeenkomst

  3.1 De overeenkomst zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de aanbieding vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet realiseerbaar blijkt.
  3.2 Indien overschrijding van de termijn dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden gemeld.
  3.3 De opdrachtgever is gehouden de voor de overeenkomst benodigde gegevens en documenten op een adequate wijze te verstrekken.
  3.4 Blue Wave Consulting Company is bevoegd, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van het projectteam dat voor de uitvoering van de overeenkomst wordt ingezet, te wijzigen.

 4. Vertrouwelijkheid

  4.1 Blue Wave Consulting Company is verplicht tot geheimhouding van de van opdrachtgever ontvangen gegevens die als vertrouwelijk zijn medegedeeld, of waarvan Blue Wave Consulting Company het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs mag begrijpen.
  4.2 Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor zover Blue Wave Consulting Company tot openbaarmaking is verplicht op grond van de wet, de regels van enige beurs of een uitspraak van de rechter of een ander bevoegd overheidsorgaan.
  4.3 De geheimhouding geldt voor een termijn van 5 jaar na afronding van de opdracht.
  4.4 Onder de werking van dit artikel vallen niet de gegevens die reeds bij Blue Wave Consulting Company bekend waren voorafgaand aan het verlenen van de opdracht, dan wel legaal verkregen zijn van een derde partij of partijen of onafhankelijk door Blue Wave Consulting Company zijn vergaard, dan wel (publiek) bekend zijn of worden, welke bekendheid niet het gevolg is van een handelwijze of nalatigheid van Blue Wave Consulting Company.
  4.5 De verantwoordelijkheden die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich eveneens uit tot diegenen, van wier diensten Blue Wave Consulting Company gebruikmaakt bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij te dien aanzien in het concrete geval andere afspraken zijn gemaakt en de opdrachtgever daarvan op de hoogte is.
  4.6 Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt Blue Wave Consulting Company minstens de ter zake geldende wettelijke bepalingen in acht. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt Blue Wave Consulting Company minstens de ter zake geldende wettelijke bepalingen in acht.
  4.7 Eén (elektronische) kopie van alle documenten die betrekking hebben op de uitgevoerde opdracht wordt bewaard voor juridische, IT- en wetgeving- en toezichtdoeleinden.

 5. Rechten op resultaten

  5.1 De opdrachtgever heeft de volledige en vrije beschikking over de resultaten van de overeenkomst, zoals door Blue Wave Consulting Company aan de opdrachtgever geleverd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  5.2 Blue Wave Consulting Company behoudt zich alle intellectuele en auteursrechtelijke eigendomsrechten en dergelijke voor met betrekking tot de door haar verschafte of geleverde producten of diensten.
  5.3 Zaken en producten die Blue Wave Consulting Company aan opdrachtgever levert, blijven zijn eigendom totdat alle aan Blue Wave Consulting Company verschuldigde bedragen, inclusief die voor verrichte werkzaamheden, door opdrachtgever zijn voldaan.
  5.4 Gebruik c.q. het ter beschikking stellen door opdrachtgever aan derden van het verschafte en geleverde zoals genoemd in lid 3 van dit artikel, zonder voorafgaande toestemming van Blue Wave Consulting Company, is niet toegestaan.

 6. Annulering en verplaatsing

  6.1 Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd zullen de reeds gemaakte kosten worden gedeclareerd. Indien van toepassing geldt in aanvulling daarop artikel 6.2.
  6.2 Bij verplaatsing of annulering van een overeengekomen opleiding, trainings- of oefendatum geldt het volgende. Bij verplaatsing of annulering binnen 10 werkdagen voor de uitvoeringsdatum brengt Blue Wave Consulting Company 100% van de uitvoeringskosten (‘gereserveerde trainingscapaciteit’) in rekening. Tussen vier en twee weken voor de uitvoeringsdatum brengt Blue Wave Consulting Company 50% van de uitvoeringskosten in rekening. De uitvoering van de verplaatste activiteit dient plaats te vinden binnen 6 maanden na de oorspronkelijke uitvoeringsdag. In alle andere gevallen behoudt Blue Wave Consulting Company zich het recht voor een nieuwe offerte uit te brengen.
  6.3 Bij annulering van een individuele (‘open’) inschrijving voor een opleidings-, trainings- of oefenactiviteit geldt het volgende. Annulering betreft het opheffen van de aanmelding of het niet deelnemen aan één van de trainingsdagen (tenzij inhalen mogelijk is op de betreffende training), door de deelnemer. Hiervoor hanteren wij de volgende annuleringsregeling: Na schriftelijke bevestiging door Blue Wave Consulting Company van uw aanmelding voor een training heeft u 14 werkdagen bedenktijd waarbinnen u kosteloos zonder opgaaf van reden uw aanmelding
  kunt annuleren. Tot 28 werkdagen vóór aanvang van de eerste trainingsdag kunt u zonder kosten schriftelijk annuleren. Bij annulering gelijk aan of korter dan 28 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% van de trainingsprijs in rekening gebracht (exclusief arrangementskosten). Bij annulering gelijk aan of korter dan 8 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag worden ook de arrangementskosten in rekening gebracht. Deze annuleringsregeling vervalt wanneer een andere medewerker van uw organisatie in uw plaats deelneemt.
  6.4 Opdrachtgevers (consumenten) hebben te allen tijde het recht om binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst de overeenkomst te annuleren zonder kosten en zonder opgaaf van redenen.

 7. Tussentijdse beëindiging

  7.1 Beide partijen hebben binnen de kaders van deze overeenkomst het recht de overeenkomst eenzijdig tussentijds te beëindigen. Zulks een beëindiging dient schriftelijk en aangetekend te worden aangezegd. Blue Wave Consulting Company zal van deze bevoegdheid alleen gebruikmaken, indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.
  7.2 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Blue Wave Consulting Company het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar zijn keuze en steeds met behoud van enig aan Blue Wave Consulting Company toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. In deze gevallen is elke vordering van Blue Wave Consulting Company ten laste van de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
  7.3 Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is slechts mogelijk, indien hierin in de overeenkomst uitdrukkelijk is voorzien.
  7.4 Indien de opzegging geschiedt door de opdrachtgever heeft Blue Wave Consulting Company recht op vergoeding van de inmiddels gemaakte kosten tegen de in de overeenkomst vastgestelde prijs en/of de geldende tariefstelling, en een opslag voor winstderving.
  7.5 Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is, ook ingeval de overeenkomst hierin niet voorziet, mogelijk indien Blue Wave Consulting Company niet voldoet aan enigerlei essentiële verplichtingen uit de overeenkomst, echter niet nadat de opdrachtgever dienaangaande een schriftelijk en aangetekend bericht heeft gestuurd waarin Blue Wave Consulting Company gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid wordt gesteld alsnog zijn verplichtingen na te komen.

 8. Prijs, tarieven en betaling

  8.1 De aanbieding kan plaatsvinden op basis van “vaste prijs” of op basis van “nacalculatie”. Is in de aanbieding een “vaste prijs” opgenomen, dan geldt deze prijs als de overeengekomen prijs. Is in de aanbieding geen “vaste prijs” opgenomen, dan wordt het te betalen bedrag bepaald op basis van nacalculatie volgens de bij Blue Wave Consulting Company gebruikelijke tarieven en methoden. Is in de aanbieding een “richtprijs” opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
  8.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle door Blue Wave Consulting Company in de aanbieding, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten genoemde bedragen exclusief (omzet)belasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
  8.3 De opdrachtgever is verplicht tot betaling in euro’s binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
  8.4 Ingeval in de overeenkomst geen nadere afspraken staan vermeld over de betalingscondities gelden onderstaande regels: vaste prijs: 50% bij aanvang van de opdracht, 50% na afloop van de opdracht; nacalculatie: maandelijkse rekening achteraf.
  8.5 Blue Wave Consulting Company is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari de hoogte van zijn tarieven en kosten te wijzigen. Gewijzigde tarieven en kosten gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd behoudens andersluidende afspraak.
  8.6 Bij een overeenkomst met een looptijd langer dan een jaar of als er sprake is van een ononderbroken voortzetting van overeenkomsten die tezamen een looptijd van een jaar te boven gaan, zal – tenzij schriftelijke anders overeengekomen – het uurtarief van Blue Wave Consulting Company of de overeengekomen prijs jaarlijks per 1 januari ten minste worden aangepast aan het loonindexcijfer voor financiële instellingen en zakelijke dienstverlening. Dit geldt niet voor opdrachten met een fixed fee projectprijs.
  8.7 Betalingen dienen door de opdrachtgever te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking. Het bestaan van vermeende vorderingen, claims en/of reclames jegens Blue Wave Consulting Company of de groep van ondernemingen ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting(en). Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever aan Blue Wave Consulting Company een rente over het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd zijn, welke gelijk is aan het vanaf dat moment geldende officiële ECB Euro depositorente verhoogd met 3,75%, berekend vanaf de dag(en) dat de betaling(en) had(den) dienen plaats te vinden tot en met de dag der voldoening, zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
  8.8 Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten zullen tenminste € 250,00 bedragen welke geheel voor rekening van opdrachtgever komen indien diens tijdige en/of volledige betaling uitblijft.

 9. Aansprakelijkheid

  9.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door Blue Wave Consulting Company verstrekte adviezen en verrichte diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten zijn invloed vallen. Ofschoon de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Blue Wave Consulting Company derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door Blue Wave Consulting Company verstrekte adviezen en verrichte diensten.
  9.2 Maakt Blue Wave Consulting Company, of begaat een door Blue Wave Consulting Company ingeschakelde derde, bij de uitvoering van de opdracht een fout, dan is Blue Wave Consulting Company tegenover de opdrachtgever voor de door deze geleden schade aansprakelijk voor zover die schade het rechtstreekse en directe gevolg is van de door Blue Wave Consulting Company of de ingeschakelde derde, gemaakte fout. Onder fout wordt verstaan: nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden begaan bij de uitvoering van de overeenkomst, welke fouten onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening hadden kunnen worden vermeden.
  9.3 Op natuurlijke personen, verbonden aan Blue Wave Consulting Company rust geen enkele aansprakelijkheid, verband houdend met de overeenkomst of aan de uitvoering daarvan.
  9.4 De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat geen enkele vordering of aanspraak van welke aard dan ook, verband houdend met de overeenkomst of de uitvoering daarvan, wordt ingediend of geldend gemaakt anders dan door de opdrachtgever zelf tegen de rechtspersoon Blue Wave Consulting Company. Voor zover natuurlijke personen verbonden aan Blue Wave Consulting Company of door Blue Wave Consulting Company voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden niettemin worden aangesproken door de opdrachtgever kunnen deze zich
  jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst en deze algemene voorwaarden te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.
  9.5 De opdrachtgever zal Blue Wave Consulting Company, aan hem verbonden natuurlijke personen en de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Blue Wave Consulting Company van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de opdrachtgever toekomen jegens Blue Wave Consulting Company.
  9.6 Behoudens opzet van Blue Wave Consulting Company of zijn leidinggevenden is aansprakelijkheid van Blue Wave Consulting Company voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade te allen tijde uitgesloten.
  9.7 Blue Wave Consulting Company is niet voor schade, in welke vorm dan ook, aansprakelijk indien: de opdrachtgever zich niet strikt aan zijn contractuele verplichtingen houdt de opdrachtgever wijzigingen in de geleverde producten heeft aangebracht die niet door Blue Wave Consulting Company zijn geautoriseerd; de opdrachtgever optredende onvolkomenheden niet onmiddellijk heeft gemeld, zodat Blue Wave Consulting Company niet de geëigende maatregelen heeft kunnen treffen om de schade te voorkomen of te beperken.
  9.8 In alle gevallen waarin Blue Wave Consulting Company niettemin gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de prijs die is overeengekomen in verband met de diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.
  9.9 Iedere vordering jegens Blue Wave Consulting Company, behalve die welke door Blue Wave Consulting Company wordt erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering doch in elk geval na verloop van twaalf maanden na de datum van de eindfactuur van Blue Wave Consulting Company.

 10. Overmacht

  10.1 Blue Wave Consulting Company is niet aansprakelijk indien en voor zover opdrachten uit overeenkomsten niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak en omstandigheid die redelijkerwijs niet voor het risico van Blue Wave Consulting Company behoort te komen, waartoe vertraging bij of tekortkoming door zijn leveranciers, vervoersproblemen en werkstakingen behoren.
  10.2 Indien Blue Wave Consulting Company door overmacht niet in staat is de overeenkomst (tijdig) uit te voeren, heeft Blue Wave Consulting Company het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of, bij blijvende verhindering, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, ontbonden te verklaren zonder dat Blue Wave Consulting Company jegens opdrachtgever tot betaling van schadevergoeding is verplicht.
  10.3 Indien op de een of andere wijze belangenverstrengeling optreedt aan de zijde van Blue Wave Consulting Company bij de uitvoering van de opdracht dan zal Blue Wave Consulting Company dit direct aan de opdrachtgever(s) melden. Deze belangenverstrengeling kan ook optreden indien verschillende opdrachtgevers Blue Wave Consulting Company een verzoek doen tot dienstverlening met betrekking tot dezelfde situatie. Blue Wave Consulting Company behoudt zich te allen tijde het recht voor om alsdan voor een van de partijen op te treden. Blue Wave Consulting Company zal zich in dat geval inspannen om voor de andere partij(en) een geschikte dienstverlener te vinden.

 11. Garantie

  11.1 Garantieverplichtingen gelden voor zover zij uitdrukkelijk, schriftelijk en voor een bepaalde termijn zijn overeengekomen.
  11.2 De garantie bestaat uit de gehoudenheid van Blue Wave Consulting Company tot het herstellen van fouten en gebreken aan het product c.q. het opnieuw verrichten van de dienst c.q. het alsnog bereiken van het gestelde doel.
  11.3 De in de voorafgaande leden van dit artikel neergelegde garantieverplichting strekt zich niet uit tot afnemers van opdrachtgever.
  11.4 De garantieverplichting vervalt indien:
  • opdrachtgever zich niet strikt aan zijn contractuele verplichtingen houdt;
  • opdrachtgever wijzigingen in de geleverde producten of diensten heeft aangebracht die niet door Blue Wave Consulting Company zijn geautoriseerd;
  • de opdrachtgever optredende onvolkomen – heden niet onmiddellijk aan Blue Wave Consulting Company heeft gemeld.
  11.5 Indien een van de partijen niet voldoet aan enigerlei essentiële verplichting uit de overeenkomst, anders dan in het vorenstaande bepaalde, zal de andere partij dienaangaande schriftelijk en aangetekend bericht zenden en de in gebreke zijnde partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen alsnog haar verplichtingen na te komen. In het geval de in gebreke zijnde partij binnen de gestelde termijn haar verplichtingen niet alsnog nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichting na te komen.

 12. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

  12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst of hiermee samenhangende overeenkomsten, zullen, met uitsluiting van enig ander forum, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij een geschil is onderworpen aan de bevoegdheid van een Nederlandse kantonrechter of Blue Wave Consulting Company aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.
  12.2 Op alle betrekkingen tussen Blue Wave Consulting Company en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.